دسته گل افسون

از $35

– گل رز
– گل لیلیوم
– گل لیسیانتوس
– تزئین با کاغذ و روبان