گلدان گل شادمانه

$25

  • ارتفاع گلدان حدودا : ۲۰cm
  • گل آلسترومریا ۸ شاخه
  • داوودی ۱ دسته
  • سنگ تزئینی