جام گل فرجام

$51

  • گل گلایل
  • گل رز
  • گل لیلیوم
  • گل های فصلی و تزئینی
  • جام گل نقره ای
  • روبان
  • کارت با چاپ متن دلخواه شما
  • ارتفاع حدود : ۷۰cm

متن روی کارت را بنویسید