تاج گل افتخار

از 1.950.000 تومان

– ۲۰ گل لیلیوم
– ۵۰ شاخه گل آنتوریوم
– برگ های تزئینی فصلی
– ارتفاع حدود : ۱۶۰cm

پاک کردن

تزئین تاج گل را انتخاب کنید *

ساعت تحویل را انتخاب کنید *